Privacy beleid

6.1 Deze verklaring over de bescherming van persoonlijke gegevens is alleen van toepassing op de E-shop www.mardosport.be van het bedrijf SKI MOUNTAINS s. r. o., dat voor de doeleinden van deze verklaring ook de beheerder van de persoonsgegevens is (hierna "de beheerder").

6.2 Het onderwerp van persoonlijke gegevens is de gebruiker van de E-shop www.mardosport.be, die de bestelling in deze E-shop heeft ingevuld en verzonden of een koopovereenkomst heeft gesloten met de beheerder.

6.3 Bij het opslaan van persoonsgegevens houdt de beheerder zich aan Wet nr. 18/2018 Coll. Met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de normen van het Europees Parlement en de Raad nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van fysieke entiteiten in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG).

6.4 De beheerder verzamelt enkele hieronder gespecificeerde persoonsgegevens, die voornamelijk nodig zijn voor de uitvoering van rechten en plichten die voortvloeien uit bestellingen en koopovereenkomsten die voortvloeien uit de werking van de E-shop op www.mardosport.be of voor de ontwikkeling van diensten en het verbeteren van de beheersbaarheid van deze E-shop, vereenvoudiging aankoopproces, etc.

6.5 De beheerder verwerkt persoonsgegevens in elektronische vorm op geautomatiseerde wijze of in gedrukte vorm op niet-geautomatiseerde wijze.

6.6 De beheerder verzamelt geen gevoelige of bijzondere persoonlijke gegevens over eigendommen en eigendomsomstandigheden, nationale, raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, lidmaatschap van politieke partijen, religie, gezondheid, seksuele geaardheid, enz.

6.7 De persoonsgegevens van de betrokkene worden door de beheerder verwerkt voor zover nodig voor de uitoefening van de rechten en plichten die voortvloeien uit de bestellingen en koopovereenkomsten, waarbij de klant optreedt als een tweede partij bij dergelijke transacties, evenals het onderwerp van hun persoonlijke gegevens. Dit gebeurt op basis van art. 6.1.B) en 6.1.c) van de normen van het Europees Parlement en de Raad nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van fysieke entiteiten in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (AVG), die de uitvoering van de overeenkomst mogelijk maken door de beheerder met de toestemming van de klant op een OPT-OUT-manier, met betrekking tot het erkennen van het gebruik van persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden, ingevoerd in het bestelformulier in de E-shop www.mardosport.be.

Door akkoord te gaan met het gebruik van persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden en door de wetten met betrekking tot het gebruik van persoonlijke gegevens voor deze doeleinden te erkennen, gaat de betrokkene ermee akkoord dat hij / zij op de hoogte is van zijn / haar rechten op het gebruik van persoonlijke gegevens, in het bijzonder:

 • Het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens van de beheerder,

 • Het recht om correctie van uw persoonsgegevens te vragen in geval van onjuistheid of onnauwkeurigheid,

 • Het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens of om beperking van de verwerking ervan,

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens,

 • Het recht op overdracht van uw persoonlijke gegevens,

 • Herroepingsrecht, wat geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens vóór intrekking

 • Het recht om een ​​klacht in te dienen tegen het verwerkingsproces van persoonsgegevens bij de beheerder voor de verwerking bij de toezichthoudende autoriteit, het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.

6.8 De beheerder heeft het recht om zijn privacy beleid te wijzigen om zijn huidige benadering van de bescherming van persoonsgegevens te weerspiegelen. In het geval van een dergelijke wijziging wordt de betrokkene op de hoogte gebracht, bijv. door publicatie in de Algemene voorwaarden van de E-shop www.mardosport.be.

6.9 Alle persoonsgegevens worden door de beheerder op vrijwillige basis verkregen, met uitzondering van de gegevens die nodig zijn voor de documentatie van belasting- en boekhoudkundige gegevens door de verantwoordelijke voor de overheid of voor het nakomen van verplichtingen.

6.10 De betrokkene kan de beheerder verzoeken om toestemming omtrent gebruik van persoonsgegevens te wissen, wijzigen, aan te passen of in te trekken bij info@mardosport.be

6.11 De beheerder verzamelt alleen gegevens op basis van een wettelijke reden, gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van rechten en plichten die voortvloeien uit bestellingen en koopovereenkomsten die zijn gesloten met de klant in de E-shop www.mardosport.be. De volgende gegevens zijn vereist voor de uitvoering van zakelijke relaties en juridische documenten:

 • Naam en achternaam (voor een bedrijf ook de naam, Ondernemingsnummer en BTW-nummer),

 • Woonadres / factuuradres,

 • Afleveradres,

 • E-mail adres,

 • Telefoon nummer.

De beheerder verzamelt geen gegevens of voor enig ander doel dan wettelijk. In gevallen waarin dergelijke gegevens door de beheerder zouden worden verzameld, gebeurt dit op basis van toestemming van de betrokkene (bijv. speciale toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, verleend in het bestelformulier van de E-shop www.mardosport.be).

6.12 De beheerder verbindt zich ertoe om de toevertrouwde persoonlijke gegevens beschreven in de vorige paragraaf niet aan een derde partij te verstrekken (met uitzondering van de contractuele verwerkers van de beheerder), zelfs niet voor een commercieel aanbod dat geen verband houdt met de E-shop www.mardosport.be zonder de toestemming van de betrokkene. De beheerder verbindt zich er verder toe om persoonsgegevens uit de databank te verwijderen op verzoek van de betrokkene en zonder opgaaf van reden, maar met uitzondering van die welke betrekking hebben op de verplichting om de klant te identificeren met betrekking tot de belastingwetgeving en die welke zich bevinden op het moment van verwijdering in beveiligde back-updatabases van de beheerder.